Thái Lan: khổ vì gạo!

(TBKTSG Online) – Chương trình mua gạo giá cao của nông dân đang gây nguy hiểm cho ngân sách và làm sút giảm uy tín của Chính phủ Thái Lan, nhưng từ bỏ nó không phải là chuyện dễ.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/16/thai-lan-kho-vi-gao.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s