SSI có 1 đại diện trong Ban kiểm soát mới của Bibica

(NDHMoney) CTCP Bibica (mã BBC – HOSE) vừa thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 823 ngày 14/8/2013 về việc thành lập Ban kiểm soát và dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Ngay sau thông tin này, giá cổ…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/ssi-co-1-dai-dien-trong-ban-kiem-soat-moi-cua-bibica.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s