DQC: Xuất khẩu tăng cải thiện biên lợi nhuận, 6 tháng lãi ròng hơn 29 tỷ đồng

Trong kỳ DQC đã tiết giảm chi phí tài chính nhờ tỷ giá ổn định. Nhưng, yếu tố chính giúp DQC có kết quả kinh doanh khả quan là nhờ vào xuất khẩu tăng, qua đó biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh.

CTCP Bóng đèn Điện…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/15/dqc-xuat-khau-tang-cai-thien-bien-loi-nhuan-6-thang-lai-rong-hon-29-ty-dong.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s