TKU: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng vượt 39% kế hoạch năm

(NDHMoney) Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm của CTCP Công nghiệp Tungkuang (mã TKU – HNX) bằng 52,16% kế hoạch năm 2013, nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất lại vượt 39% kế hoạch của cả năm 2013.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/tku-loi-nhuan-sau-thue-hop-nhat-6-thang-vuot-39-ke-hoach-nam.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s