Siết chặt quản lý nhà đầu tư nước ngoài trong công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có văn bản gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, các Sở giao dịch chứng khoán về việc hướng dẫn nhóm nhà đầu tư nước ngoài và nhóm đầu tư nước ngoài có liên quan thực hiện báo cáo…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/siet-chat-quan-ly-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-trong-cong-bo-thong-tin.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s