Có thể xem thay đổi chính sách là một dạng rủi ro

Việc Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (như không còn nguồn cung cấp nguyên vật liệu, mặt hàng sản xuất kinh doanh bị cấm…) có thể được xem là một…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/co-the-xem-thay-doi-chinh-sach-la-mot-dang-rui-ro.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s