6 đơn vị đầu tư các dự án ngầm hóa cáp điện và viễn thông

Đại diện 6 đơn vị cũng thống nhất sẽ đấu thầu rộng rãi và chọn một nhà thầu duy nhất có năng lực, kinh nghiệm để thi công phần hệ thống cống, bể kỹ thuật chung cho cả lưới điện và dây thông tin.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/6-don-vi-dau-tu-cac-du-an-ngam-hoa-cap-dien-va-vien-thong.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s